އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
School Health Officer

                                                                               

                                                         ނަންބަރ: GS41-IUL/2019/09

އިޢުލާނު

ސްކޫލް ހެތްލް އޮފިސާރ

J-267230

މަޤާމް:

މަޤާމުގެ ނަންބަރ:         

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

GS4

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ސެކްޝަން:

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް ، ސ. މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

-/5020ރ

-/2500ރ

-/700ރ

 

 1.  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 2.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 3.  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

މުސާރަ:

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް:

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 

 

 1. ޞިއްޙީގޮތުން ކުއްލި ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ކުދިންނަށް އެފަދަ ފަރުވާ ދިނުމާއި ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 2.  ސްކޫލްގައި ހިންގޭ ހެލްތް ޕްރޮގްރާމްތައް ކޯރޑިނޭޓް ކުރުމާއި ރިކޯރޑްކޮށް ޔައުމިއްޔާއަށް ދިނުން.
 3. ކުދީންގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އޮތްނަމަ މެނޭޖްމެންޓްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުން. (މީގެ ތެރޭގައި ކުދީންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމުގައި ސްޓޮކަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް އެއްޗެއް ބޭނުންވާނަމަ އެއްޗެއް ހޯދުން).
 4. ސްޕޯރޓްސް އަދި އެކްސްޓްރާ ކަރިކިއުލަރ އެކްޓިވިޓީސްތަކުގައި ކުދީންނަށް ބޭނުންވާ ފަސްޓް އެއިޑްސްގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެފަދަ އެކްޓިވިޓީސްތަކަށް ޙާޒިރުވެ ހުރުން.
 5. ސްކޫލްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބޯފެން ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭތޯ ބެލުން.

 

 1. ސްކޫލްގައި ފާޚާނާގެ ކަންތައް ހުރީ ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައިތޯ ބަލައި އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެނޭޖްމެންޓަށް ހުށަހަޅައި އެކަންތައް ރަގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
 2. ކުދީންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގުން.

 1. މީގެ އިތުރަށް ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ ސްކޫލްގެ ވެރިޔަކު، ސްކޫލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އަންގަވާ ކޮންމެ ކަމެއް ޤާބިލިއްޔަތުތަންދޭ މިންވަރަކުން، އެކަމެއް ވީ އެންމެ ރަގަޅަކަށް ކުރުން.
 2. މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނަގައި، ނުވަތަ ސަލާމުގައި ހުރެއްޖެނަމަ، އިސްކޮށް ހުންނަވާ ވެރިއެއްގެ ލަފާގެ މަތިން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްކުރުން.
 3. ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައް ކުރުން.

ހެލްތް ސާރވިސް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ދާއިރާ:

 1. 1.     މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން.  

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 

 1.  ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
 2.  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.
 3.  ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަވިއު ކޮށްގެން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

 1. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު(ފޯމް މިސްކޫލުގެ އޮފީހުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. www.csc.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.)

2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)

3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.

4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.

5. ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  

(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)

(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

6. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

(ހ) ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް ގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ www.csc.gov.mv ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14.00 ގެ ކުރިން، އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް އެޑްރެހަކީ،

 [email protected]  އެވެ.  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

   

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،  19 ސެޕްޓެމްބަރު 2019  އާއި 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 އާ ދެމެދު، އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް ގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

 

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10  އަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 10 ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 

މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ އިންސައްތަ، %45 (ސާޅީސްފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ:

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6891601 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected] އަށެވެ.

އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯދުން:

 

10 މުޙައްރަމް 1441

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

             

                                                           ގުލްޒާމާ ނަސީމް                         

                                            އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

                                                       (ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި)

 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ