އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިމަންދޫ މިސްކިތު މަގުފާރު ރޭނުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ހިމަންދޫ މިސްކިތު މަގުފާރު ރޭނުމާއި ގުޅޭ

 

 

 

 

                    އއ.ހިމަންދޫ ކުޑަ މިސްކިތުގެ މަގު ފާރު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

                   ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށްކަން އަންގަމެވެ.   

                މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ