މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަނަރޭޓަރ

 

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 

ލޯންޗަކަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިމަސައްކަތްކޮށްދޭން އެދޭފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

‏‏9‏ މުޙައްރަމް‏ 1441

‏8‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2019

08 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ