މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަންތަނުގައި ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި

މި ކުންފުނީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަންތަނުގައި ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ނަމްބަރު (IUL)113-PRC/1/2019/96 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

  • ޕޯޓް ބިލްޑިންގ
  • މާލޭ ބަސް ޓަރމިނަލް
  • ހުޅުމާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލް

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00

 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00

05 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ