މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހ.ސަންރައިޒްވިލާ، މއ.ސިލްވަރގްރާސް، ގ.މާރަނަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

IUL)425-B5/1/2019/70)

އިޢުލާން

 

                     މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                     ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހ.ސަންރައިޒްވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.17119

2

މއ.ސިލްވަރގްރާސް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.6361

3

ގ.މާރަނަ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.7487

05 މުޙައްރަމް 1441

  04 ސެޕްޓެންބަރު 2019

 

05 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ