ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ފުވައްމުލަކު ސައިޓުން، ފުވައްމަލަކު ފެނަކަ ބްރާންޗާއި ހަމައަށް، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް (ޕިކަޕެއް ބައުޒަރެއް ފަދަ ވެހިކަލެއް) ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

                                                      

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

 

     މިކުންފުނީގެ ފުވައްމުލަކު ސައިޓުން، ފުވައްމަލަކު ފެނަކަ ބްރާންޗާއި ހަމައަށް، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް (ޕިކަޕެއް ބައުޒަރެއް ފަދަ ވެހިކަލެއް) ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

     ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި އެސްޓީއޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގައި

 

  • ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން: ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި އެސްޓީއޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގައި

              މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.  

              އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3331457 ނުވަތަ 3331456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

05 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ