މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެންވައިރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                                                                                       ނަންބަރ: MTCC-PD/IU/2019/0145                                       

 

އިޢުލާން

 

އެންވައިރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

މ ވޭވަށް، ހދ ނެއްލައިދޫ، ހއ އިހަވަންދޫ، ރ މަޑުއްވަރީ  ހާބަރ ހެދުމަށް އަދި ގދ ތިނަދޫގެ އައިސް ޕްލާންޓް އޭރިޔާގައި ކީވޯލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެންވައިރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ11:00 އަށް، އެމްޓީސީސީ ހެޑްއޮފީސް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ( ބޯޑް ރޫމް ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

                   

04 މުޙައްރަމު 1440 

  03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

03 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ