އައި.ޔޫ.އެމް. ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯރޕަރޭޓް ޓްރޭނިންގ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުން (ދެވަނަ ރައުންޑް)

ކޯރޕަރޭޓް ޓްރޭނިންގ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުން (ދެވަނަ ރައުންޑް)

                   

ނަންބަރު:IUMH-AD/I/2019/19

 

އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ބޭނުންވާ ކޯރޕަރޭޓް ޓްރޭނިންގ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ނަންބަރ IUMH-AD/I/2019/16 އަށް ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ކޯރޕަރޭޓް ޓްރޭނިންގ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދެމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު: 3022161 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ

 

02 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ