ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި އިޢުލާންވަނީ 03 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1208 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ.

         ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ ތިއޭޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 5 ކުޝަން ގޮނޑި ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

         ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 09 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

         މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަގު ހުށަހެޅުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ އެޑްރެސް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

         ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ ( މާބުލް ހޮޓާ ކުރިމަތީ ހުރި ޓާފް ދަނޑު ގޯޅިތެރޭގައި )

         ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން، މާލެ

 

         03 މުޙައްރަމް 1441

02 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ