މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މަޤާމް :މެނޭޖަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

ދެންނެވުން

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)141-A2/1/2013/131 )  (16އޭޕްރީލް 2013) އިޢުލާނުނުން ސައުތުއޭޝިއާ ރީޖަނަލް އެންޓި ޑޯޕިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނަށް މެނޭޖަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1434

30 އޭޕްރިލް 2013
ހޯދާ