މޮޅަދޫ ސްކޫލް، ހއ. މޮޅަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން     

ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ

                              މި ސްކޫލުގައި ހުރި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި، (މި އިޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައި މިވާ ތަކެތި) ނީލަން ކިޔުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 05 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި މި ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ވަގުތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު، އެދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ނީލަމުން ނެގި ތަކެތި ގެންދަންވާނެއެވެ.

                              ވީމާ، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުން އެދެމެވެ. ނީލަން ކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

                              އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ސްކޫލުގެ 6500561 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު

 

#

ތަކެތީގެ ބާވަތް

ޢަދަދު

ތަކެތީގެ ހާލަތު

1

ބޮޑު ގޮނޑި (އަތްގަނޑުލީ)

15

ބާވެފައި

2

ސެކަނޑްރީ ގޮނޑި (ހުދު)

44

ބާވެފައި

3

ކަޅުހަން ފެންއަޅާ

1

ބާވެ ހަލާކުވެފައި

4

ގޮނޑި (ސްޕޮންޖް އަތްގަނޑުލީ)

1

ބާވެފައި

5

ޗާޕްމެޝިން

1

ބާވެ މައްސަލަޖެހިފައިވާތީ

6

ސީލިންގ ފަންކާ (އުޝާ)

7

ހަލާކުވެފައި

   

 

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

27 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ