މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

އިޢުލާން

   

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • Laptop System
  • Desktop Computer System with monitor
  • Uninterrupted Power System
  • Colour Printer
  • SIP Phone
  • Server Motherboard for HP Proliant BL460c G7

ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

01 ސެޕްޓެންބަރު 2019

އާދީއްތަ

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ބުދަ 

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު: 611-3019, 513-339 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

25 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

 

 

26 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ