މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށް، މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

-     CCTV Camera Solution for MIRA Head Office and Regional Offices

 

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

01 ސެޕްޓެންބަރު 2019

އާދީއްތަ

13:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

05 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ބުރާސްފަތި 

13:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 , 3019611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

25 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

 

 

 

26 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ