މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހ.ނޭޝްވިލް، މ.ޑައުންވިންޑް، ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10443 ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

IUL)425-B5/1/2019/68)

އިޢުލާން

 

              މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 

              ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހ.ނޭޝްވިލް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.10044

2

މ.ޑައުންވިންޑް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.5383

3

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10443

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

GA 419 H

 

                                 26 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

                                 27 އޯގަސްޓު 2019

27 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ