ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ:

             ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މިރަށުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 150 ( ގެ / ރޯހައުސް / ފުލެޓް ) ގެ ތެރެއިން، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި ގެ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާ ލެވިފައެވެ.

             ވީމާ، އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގައި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ގެ އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއިން ފޯމް ނަންގަވާ ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

               މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމައްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ