މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަފްތާ ރެސް 2019

                    އިޢުލާން

 

"ހަފްތާ ރެސް" ބޭއްވުމާ ގުޅޭ

     

   30 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަފްތާރެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ގައި ކަމަށް ޢާއްމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

                 25 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

26 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ