ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.ހަވޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ

                                                                 ނަންބަރު:IUL)242/242/2019/20)

އިޢުލާން

ގދ. ހަވޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ    

            ގދ. ހޮވޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުން ދެވަނަ ފަރާތަކާއި ޙަވާލު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު IUL)242/242/2019/16) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހަވޮޑިގަލާ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިރަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 އޮގަސްޓް 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލްއަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

 

  • ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޕްރޮޕޯސަލަށް    08
  • ތަޖްރިބާއަށް                  10
  • ކައުންސިލުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް  10

           ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

           24 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

           25 އޯގަސްޓް  2019         

 

 

 

                                                                    މުޙައްމަދު ނާސިޙް ރަޝީދު

                                                             ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

25 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ