މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށި ކައުންސިލަށް 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ:

 

(IUL)337-C-AB/337/2019/50 ނަމްބަރ

 

އިޢުލާން

 

 

މާފުށި ކައުންސިލަށް 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ:

 

     މިއިދާރާގެ ނަންބަރ(IUL)337-C-AB/337/2019/41 (04 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މިއިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ކުނި އުކާދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް މިއިދާރާގެ މީޓިންގރޫމަށް ވަޑައިގެން  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއީ ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރެވޭ ތިންވަނަ އިޢުލާނެވެ.

21 އޮގަސްޓް  2019

21 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ