ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ޕްލާކް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

  ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ޕްލާކް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                       

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ވަނަވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޕްލާކް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 25 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދޭ ދުވަހު ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 29 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު ގައެވެ.

21 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ