އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވަށާފާރު، ރޭނުމާއި ވޯކްވޭ، މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވަށާފާރު، ރޭނުމާއި ވޯކްވޭ، މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭ

 

 

 

 

 

                    މިރަށުގައި އަލަށް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

                   ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 29 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަން އަންގަމެވެ.

                މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                18 އޮގަސްޓް 2019މ.

18 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ