މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޑަލް އަދި ރިބަން

 

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ބޭނުންވާ މެޑަލް އަދި ރިބަން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިމަސައްކަތްކޮށްދޭން އެދޭފަރާތްތަކުން 2019 އޯގަސްޓް 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2019 އޯގަސްޓް 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

‏‏17‏ ޒުލްގައިދާ‏ 1440

‏18‏ އޮގަސްޓް‏ 2019

18 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ