މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ

 

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި، ގޮޅިތަކަށް ބައެއް ބަދަލު ގެނެސް މާރުކޭޓް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި 31 އޯގަސްޓް 2019 ދުވަހުގެ 22:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަގުތީގޮތުން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކޮށް ހުސްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

ވީމާ މާރުކޭޓުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

       17 ޒުލްޙިއްޖާ  1440

       18 އޯގަސްޓް  2019

 

              

 

18 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ