ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑިން އައިޓަމްސް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

ނަންބަރު:FNK-I/IUL/2019/158

 

 

އިޢުލާން

 

މި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑިން އައިޓަމްސް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

މިކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްްގޮތަށް ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑިން އައިޓަމްސްސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

       މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  10:00 އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 01 ސެޕްޓެންބަރ 2019  ވާ އާދިއްތަ  ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީސް (ޕޯރޓް ކޮމްޕްލެކްސް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ)ގައެވެ.

     ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ނުގެންދަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް، ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެެވެ.

             07 ޛުލްޙިއްޖަ 1440

             08 އޮގަސްޓް 2019

 

 

            

 

08 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ