މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު

                                                    ނަންބަރ:  IUL)MMPRC-PRO/1/2019/58) 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                        މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވާ ފެއަރތަކާއި، ރޯޑްޝޯތަކާއި އަދި އެހެނިހެން މާކެޓިންގ ހަރަކާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                        ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޯގަސްޓް 21ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް، ހ. ޒޮނޭރިޔާ، ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 05ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                        07 ޛުލްޙިއްޖާ 1440ހ.

                        08 އޯގަސްޓް 2019މ.                

 

 

08 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ