މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްއަށް 04 ވޭން ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމާއި ބެހޭ.

މި ސަރވިސްއަށް 04 ވޭން ގަތުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ:- (IUL)167-PR/167/2019/45 އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ