ހިދާޔާ ސުކޫލް/ ނ. މިލަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
3 ކްލާސްރޫމްގައި މުށިޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

                      

 ހިދާޔާ ސްކޫލް

  ނ.މިލަދޫ

ނަމްބަރު:GS116(IUL) /2019/032

އިޢުލާން

 

3 ކުލާސްރޫމްގައި މުށި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

 

            މިސްކޫލުގެ 3 ކުލާސްރޫމްގައި މުށިޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS116(IUL) /2019/030 ( 24 ޖުލައި 2019 ) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާވަރަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ،  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ގަނެވެން ނެތްވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިކަމަށްއެދި ކުރިމަތި ލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަމްބަރު 18/2014 ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  ވިޔަފާރި ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަމްބަރު 19/2014 ) ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

            އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު 6560572 ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

20 އޯގަސްޓް 2019 ( އަންގާރަ ) ދުވަހުގެ 13:30 ގައި

އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުން

 26 އޯގަސްޓް 2019 ( ހޯމަ ) ދުވަހުގެ 13:30 ގައި

 

 

      7  ޛުލްޙިއްޖާ   1440

      

                                                                

 

                                                                              

 

08 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ