ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓާފުންގެ 02 ފާޚާނާ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ

ފީވަކުސްކޫލް                                          

ފީވައް،                                           

ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/MIS/2019/24  

 

އިޢުލާން

 

ސްޓާފުންގެ 02 ފާޚާނާ ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ

މިސްކޫލުގެ ސްޓާފުން ބޭނުންކުރުމަށް 02 ފާޙާނާ ޢިމާރާތްކޮށްދެނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޯގަސްޓް 18 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 އޯގަސްޓް 26 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

-          މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  06 ޛުލްޙިއްޖާ 1440ހ.

                  07 އޯގަސްޓް 2019މ.

07 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ