ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލުގެ ހޯލް ޢިމާރާތުގައި ތަށިމުށިޖެހުމާބެހޭ

ފީވަކުސްކޫލް                                          

ފީވައް،                                           

ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/MIS/2019/22  

 

އިޢުލާން

 

މިސްކޫލުގެ ހޯލް ޢިމާރާތުގައި ތަށިމުށިޖެހުމާބެހޭ

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު: GS-108/MIS/2019/17 (09 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީވެ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޯގަސްޓް 18 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 އޯގަސްޓް 26 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

-          މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  06 ޛުލްޙިއްޖާ 1440ހ.

                  07 އޯގަސްޓް 2019މ.

07 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ