ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2019 ގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2019 އޮގަސްޓް 24 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި، ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުތަކުން ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު، ދިލްބަހާރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

އަޙްމަދު ހައިލަމް، އޯޝަންލީޑް / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

ޢަލީ ޝަރީފް، އީރާފް / ލ. ކަލައިދޫ

 

06 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

07 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ