މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަޟްހާ އީދު ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ކުޅިވަރުތަކާއި ޝޯތައް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

އަޟްހާއިދު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި ކުޅިވަރުތަކާއި ޝޯތައް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 08 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުންއެދެމެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމަކީ ދުރާލާ ހަރަކާތްތައް އޮންނަ ވަގުތެއް އެނގުމުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތަކުން ހަރަކާތްތައް އޮންނަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ފުށުނާރާ ގޮތަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށް، ހަރަކާތްތަކަށް ބިންދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށެވެ.

 

 

04 ޛުލްހިއްޖާ   1440

05 އޮގަސްޓް 2019

07 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ