އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ. ފެރިދޫ ކުނިގޮނޑު 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                                                                                                ނަންބަރު: A/IUL/344/2019/33

 

                                         އިޢުލާން

 

 

                           މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު: A/IUL/344/2019/33 (01 އޮގަސްޓް 2019)  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދުރުވެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އއ.ފެރިދޫ ކުނިގޮނޑު 01 (އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 28 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

                           މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                                              06 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

07 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ