އިންނަމާދޫ ސްކޫލް، ރ. އިންނަމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަންހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

އިންނަމާދޫ ސްކޫލް

ރ.އިންނަމާދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                           އިޢުލާން ނަމްބަރު:GS123/IUL/2019/17  

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

     މިސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމުތަކުގައި ހަލާކުވެފައިހުރި ކޮޅުސީލިންގްތަކާއި، ސްޓާފްރޫމާއި އެލްޓީ ރޫމުގެ ފުރާޅު ޓިނުބަދަލުކުރުމާއި، އެ ދެރޫމުގެ ސީލިންގް މަރާމާތުކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް، މިމަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.                                        

  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 18 އޮގަސްޓް 2019 އިން 21 އޮގަސްޓް 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 22 އޮގަސްޓް 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 25 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީގައި އޮންނާނެއެވެ.
  • ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި، ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 28 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީ ގައެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ·        އިދާރީ އޮފީސް
  • އިންނަމާދޫ ސްކޫލް / ރ. އިންނަމާދޫ
  • ފޯން:6580359 /7440575/7835011
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

         މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

06 ޛުލްޙިއްޖާ 1440   

07  އޮގަސްޓް 2019

07 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ