މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓާރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރޭނިން ތަކުގައި ކޭޓާރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ގަސްދުކުރައްވާފަރާތްތަކުން 2019 އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީ (ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

05 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ