މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.އަންދަލީބުގެ، މއ.ކާމިނީހުޅަނގުގެ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓު ނަންބަރު 10504 ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން


މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                                                                                                 IUL)425-B5/1/2019/62)

އިޢުލާން

              މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

              ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 08 އޯގަސްޓު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް 

ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މ.އަންދަލީބުގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.7988

2

މއ.ކާމިނީހުޅަނގުގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.9049

3

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 10504

ހުޅުމާލެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

GA185H

03 ޛުލްޙިއްޖާ 144
04 އޯގަސްޓު 2019

 

04 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ