މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިރާސާ 2ގެ އިންޖީނު މޭޖަރއޯވަރހޯލްކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ދިރާސާ 2ގެ އިންޖީނު މޭޖަރއޯވަރހޯލްކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                      ކ.ހުރާ ކައުންސިލުން ބަލަހަށްޓަމުން ގެންދާ ރައްޔިތުންގެ ފެރީދޯނި ދިރާސާ2ގެ ޔަންމާރ CH255 އިންޖީނުގެ މޭޖަރ އޯވަރހޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި

ކޮށްދޭނޭފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)334/334/2019/83  އިއުލާނުގައި އިދާރީ މައްސަލަ ތަކެއް ހުރުމުން އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                     ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 06 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30އާއި ހަމައަށް މި ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް

[email protected] މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 9755770 އަދި 6640074 ނަމްބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މި

ކައުންސިލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                     29 ޛުލްގައިދާ  1440

                     01 އޯގަސްޓް   2019

02 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ