ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވައިދު އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވައިދު އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބާއި، ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާއިއެކު، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ކޮޕީއެއް އަދި، ބިޑްގެ ތަފްޞީލް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބާއި، ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ 8 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ