މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ސަރވިސް ކައުންޓަރު އޭރިޔާ ހެދުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ސަރވިސް ކައުންޓަރު އޭރިޔާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަގުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާފަންނު އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 އޯގަސްޓް 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އަގު ހުށަހެޅުން

26 އޯގަސްޓް 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 

          މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ގެންނަވަން ޖެހޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 3323901 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

29ޛުލްޤަޢިދާ  1440

01 އޯގަސްޓް 2019

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ