ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ޢިމާތާރެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް އޮފީސް ޖާގައެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމަށް ހުށައަޅާ އިމާރާތުގެ ޕްލޯގެ ބޮޑުމިނުގައި  1300 އަކަފޫޓާއި 2500 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބޮޑުމިން ހުރުމާއި ލިފްޓް، އޭސީ، ފާހާނާ ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޮގަސްޓް 25 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން ޓިވެޓް އޮތޯރިޓި (އެދުރުހިޔާ 9 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                            

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ 3341313 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ