ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު: ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ސަވައިވަލް ސެންޓަރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް

  1. މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ތަމްރީންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފަޔަރ އެންޑް ސަވައިވަލް ޓްރެއިނިންގ ކޮންޕްލެކްސްގެ ވަށާ ފާރު މަރާމާތުކޮށް، އިރުމަތީފާރުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ދަގަނޑު ގޭޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
  2. ވީމާ، މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 06 އޯގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒަށް (ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ) ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން  ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 19 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒު (ރަށްދެބައިހިނގުން، މާލެ) ގައެވެ.
  3. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ ގުޅުއްވާނީ 3345222 މިނަންބަރަށެވެ.
31 ޖުލައި 2019
ހޯދާ