ށ. ގޮއިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. ގޮއިދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

`

 

 

 

ށ. ގޮއިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު

  ށ.ގޮއިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                          

 

 

 

C3-SM/IUL/2019/02ނަންބަރ:  

                     އިޢުލާން

ށ. ގޮއިދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

ށ. ގޮއިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފާރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ، ކުންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކުން، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ށ. ގޮއިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުންވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޚާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ފޮނުވަންވާނީ ސިޓީއަކާއެކުގައެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން:

07 އޮގަސްޓް 2019

ބުދަ

11:00 (ހެނދުނު)

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން:

19 އޮގަސްޓް 2019

ހޯމަ

13:00 (މެންދުރު)

 

 28                           ޛުލްޤަޢިދާ 1440  

31 ޖުލައި 2019
ހޯދާ