މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލަންދޫގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް

އިޢުލާން

 

                މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)284-MS/284/2019/28(14 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މިލަންދޫގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަގު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

18 އޮގަސްޓް 2019

އާދިއްތަ

ހެނދުނު 11:00

އަގު ހުށަހެޅުން

20 އޮގަސްޓް 2019

އަންގާރަ

ހެނދުނު 11:00

 

                  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބަދަލުގައި ބައިވެރިވެއްލައްވާނަމަ، އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

                28 ޛުލްޤައިދާ 1440

                  31 ޖުލައި 2019

31 ޖުލައި 2019
ހޯދާ