އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ދޭ ފަރުމާއާއި އެއްގޮތަށް ވިއްސާރަ ކޯޓު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ދޭ ފަރުމާއާއި އެއްގޮތަށް ވިއްސާރަ ކޯޓު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 07 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގައި ހުންނަ މިކޮމާންޑުގެ މައި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  22 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މިކޮމާންޑުގެ ހެޑްކުއަޓާރޒްގައެވެ.

31 ޖުލައި 2019
ހޯދާ