މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1440ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ސްޓޭޖްގައި ސައުންޑް، ލައިޓް އަދި ލެޑްލައިޓް ޕެނަލްގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

(IUL)337-C-AB/337/2019/48   ނަމްބަރ

 

އިޢުލާން

 

 

1440ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ސްޓޭޖްގައި ސައުންޑް، ލައިޓް އަދި ލެޑްލައިޓް ޕެނަލްގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

          1440ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ރަށުފެންވަރުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޭޖްގެ ސައުންޑް އާއި ލައިޓިންގ އަދި ލެޑްލައިޓް ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 5 އޮގަސްޓް 2019ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 11:00އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިއިދާރާގެ މީޓިން ރޫމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 21 އޮގަސްޓް 2019ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް މިއިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

29 ޖުލައި  2019

29 ޖުލައި 2019
ހޯދާ