މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީގަލް ކައުންސެލްގެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް

 ނަންބަރު:IUL)479/1/2019/13)

  

 

އިޢުލާން

 

 

މި ސެންޓަރުގެ ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން 19 ޖޫން 2019 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)32-A4-HR/1/2019/53) އިޢުލާނުގައި އިދާރީ ކުށެއް ލިޔެވިފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވައި އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

 

 

                          22 ޛުލްޤަޢިދާ  1440     

25 ޖުލައި 2019
ހޯދާ