ށ. ކޮމަންޑޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ކޮމަންޑޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތު ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

 

ށ. ކޮމަންޑޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު   

      ށ. ކޮމަންޑޫ،

     ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަމްބަރ: C13-SM/IUL/2019/03

އިޢުލާނު

 

ށ.ކޮމަންޑޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތު ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

 

      މިމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.    

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ، ކުންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓްމެންޓް ތަކުން، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި، ކޮމަންޑޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގަން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވަންވާނީ ސިޓީއަކާއިއެކުގައުވެ.

 

ވަގުތު

ދުވަސް

ތާރީޙް

 

11:00 ހެދުނު

ބުދަ

07 އޮގަސްޓް 2019

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11:00 ހެދުނު

އަންގާރަ

13 އޮގަސްޓް 2019

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

                                         

      ވީމާ، މިކަން އާމުކޮންއަންގައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

              22 ޒުލްޤައިދާ 1440ހ

              25 ޖުލައި 2019މ

 

 

                                                                

                                                           

25 ޖުލައި 2019
ހޯދާ