މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

              މި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރކްޝޮޕްއަކަށް ކޭޓާރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

              ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން  ގަސްދުކުރައްވާފަރާތްތަކުން 2019 ޖުލައި މަހުގެ 30 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީ (ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 05 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

              25 ޖުލައި 2019

25 ޖުލައި 2019
ހޯދާ