އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރސަސްޓޭޝަންގެ ފާޚާނާ އަދި ޖެނެރަލް ވޯޑުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެހޭ

            މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރސަސްޓޭޝަންގެ ފާޚާނާގެ މުށިކޮށާ އަލުން މުށިޖެހުމާއި ފާޚާނާ ސެޓް ބަދަލުކުރުމާއި އަދި ޖެނެރަލްވޯރޑް ފާޚާނާގެ ސީލިންގ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

            ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 05 އޮގަސްޓ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު،18 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ13:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭނީ އައި.ޑީ.ކާޑު ނުވަތަ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި އެކުގައެވެ. ބަދަލުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

25 ޖުލައި 2019
ހޯދާ