މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ނޯތު ހާބަރުގައި ހުރި ފިހާރަ (އެމް.ޕީ.އެލް.ކޯ ޝޮޕް) ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                            މާލޭ ނޯތު ހާބަރުގައި ހުރި ފިހާރަ (އެމް.ޕީ.އެލް.ކޯ ޝޮޕް) ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަމްބަރ: (IUL)113-PRC/1/2019/100 އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޙް 28 ޖުލައި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކަށްވާތީވެ، މަޢުލޫމާތު ދިނުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަށް ވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

30 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00

 05 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00

 

         ވީމާ، މިކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

24 ޖުލައި 2019
ހޯދާ