ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.ޓީ.އޯ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސުޕަމާޓް ފިހާރައިގެ ތަރުކާރީ އާއި މެވައި ރެކުތަކަށް މުދާ ފޯރިކޮށްދީ، ބަލަހައްޓަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި އިޢުލާންވަނީ 24 ޖުލައި 2019 1612 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އެސް.ޓީ.އޯ މާލެއަދިހުޅުމާލެސުޕަމާޓްފިހާރައިގެތަރުކާރީއާއިމެވައިރެކުތަކަށްމުދާފޯރިކޮށްދީ، ބަލަހައްޓަދިނުމުގެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެފަރާތެއްހޯދަންބޭނުންވެއްޖެ.

 

އެސް.ޓީ.އޯ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސުޕަމާޓް ފިހާރައިގެ ތަރުކާރީ އާއި މެވައި ރެކުތަކަށް މުދާ ފޯރިކޮށްދީ، ބަލަހައްޓަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ، މިބާވާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

-          އެސް.ޓީ.އޯ މާލެ ސުޕަމާޓް: 320 އަކަފޫޓް (2 ޗިލަރ އަދި 5 ލަކުޑި ހަރު)

-          އެސް.ޓީ.އޯ ހުޅުމާލެ ސުޕަމާޓް:  02 ތަރުކާރީ އާއި މެވައި ރެކު ( ޖުމުލަ 12 ވަށިގަނޑު) އަދި 01 ދޮންކެޔޮ ހަރު

 

މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް:     ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ

 

ރަޖިސްޓަރީކުރުން:       ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ބޭފުޅުން 2019 ޖުލައި 23 ވާ ދުވަހު 1000 ގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑް އޮފީހަށް ދުރުވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސްދޫކުރުން:    ރަޖިސްޓަރީ ކުރަައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރާނީ 2019 ޖުލައި 23 ވާ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ.

 

މައުލޫމާތުދިނުން:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 2019 ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހު 1400 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑް އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

ސުވާލާއިޖަވާބު:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ސުވާލުތައް 2019 ޖުލައި 24 ވާ ދުވަހުގެ 1500  ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި 2019 ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސް:        ބީލަންކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގައި  އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ.

    

އިތުރުމަޢުލޫމާތުހޯއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ:

 

ފޯނު:     3344180، 3344295

ފެކުސް:  3344633

އީމެއިލް: [email protected]

                 

24 ޖުލައި 2019

 

 

24 ޖުލައި 2019
ހޯދާ