މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

ނޯޓް:

 ލ.ގަމުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުން

މުސާރަ:

 -/6580 ރުފިޔާ (ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި -/5264 ރުފިޔާ)

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:

 -/4500ރ - -/6000ރ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާލިބޭނެއެވެ.

ޝަރުތު:

- މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާާޞިލް ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 02 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު:

- ހައްދުންމަތީ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ބަހުގެ ޙިދުމަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

- ހައްދުންމަތީ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ބަހުގެ ޙިދުމަތްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަމާކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު، ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް ވެރިޔާ އަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

- ބަހުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ބެލެހެއްޓުން.

- ބަހުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު ރާވާ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ރޭވުން

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު:

 ދުވާލަކު 08 ގަޑިއިރު

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން :

 ހައްދުންމަތީ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (ލ.ގަން)

ވަޒީފާތަކަން އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

މަޤާމަށް އެދިހުށައަޅާ ފޯމް

ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއެކު ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް

ސުންގަޑި:

 2019 ޖުލައި 30ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:30ގެ ކުރިން.

ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:  

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (ޕޯޓް ބިލްޑިންގ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު) އަދި އީމެއިލް: [email protected]

ވަޒީފާއަށް  އެދޭ  ފޯމް  މިކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

އަދި މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.port.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

ފޯން: 3329339 ފެކްސް: 3325293  އީމެއިލް: [email protected]

ނޯޓް: މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފޯރމް، ފެކްސް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެވެ.

* ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި 05 އަހަރު ދުވަހުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.

23 ޖުލައި 2019
ހޯދާ